ᱛᱷᱚᱠ:ᱪᱮᱬᱮ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱪᱮᱬᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ-ᱟ

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱪᱮᱬᱮ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱙ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱙ ᱾