Jump to content

ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱤᱥᱣᱟᱹ ᱞᱚᱜᱽ ᱠᱚ

ᱢᱮᱥᱟᱠᱟᱛᱮ ᱩᱫᱩᱜᱽᱢᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱚᱜᱽᱠᱚ ᱾ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱹᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ ᱞᱚᱜᱽ ᱞᱮᱠᱟᱱ, ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ (case-sensitive), ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱨᱚᱵᱷᱟᱵᱟᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟ (also case-sensitive) ᱠᱚ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱾

ᱪᱟᱹᱵᱤᱠᱩ
(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)
(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)