ᱢᱟᱥᱤᱰᱚᱱᱤᱭᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱢᱟᱥᱤᱰᱚᱱᱤᱭᱟ ᱪᱤᱨ
ᱢᱟᱥᱤᱰᱚᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱴᱮᱫ ᱴᱷᱟᱶ

ᱢᱟᱥᱤᱰᱚᱱᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱨᱚᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱛᱱᱚ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]