ᱛᱷᱚᱠ:ᱤᱨᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱨᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱤᱨᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱗ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱗ ᱾