ᱛᱷᱚᱠ:ᱥᱟᱱᱟᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱥᱟᱱᱟᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱳᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱢᱤ ᱟᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱥᱟᱱᱟᱥᱤ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱐ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱑᱐ ᱾