ᱛᱷᱚᱠ:ᱥᱟᱱᱟᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱥᱟᱱᱟᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱳᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱢᱤ ᱟᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱥᱟᱱᱟᱥᱤ"

ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱑᱐ ᱥᱟᱦᱴᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱠᱚᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱑᱐ ᱾