ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ:ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾

  • ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱥᱟᱛᱟᱢ (Subject) ᱠᱷᱚᱸᱡᱟᱭ ᱢᱮ ᱾ (ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱥᱟᱱᱟᱭᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ)
  • ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ~ ~ ~ ~ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱦᱤ ᱮᱢ ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧᱟ ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱛᱷᱚᱠᱺᱯᱚᱱᱚᱛ ᱛᱷᱚᱠᱺᱚᱛᱱᱚ

ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱫᱚᱲᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ? ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱥᱟᱢ ᱚᱱᱚᱞ ᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ ᱾ (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 11:35, 2 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

Fagu Baskey ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱛᱷᱚᱠ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ (symbol) ᱵᱤᱱ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱚᱱᱟᱫᱚ ᱢᱩᱼᱜᱟᱹᱦᱞᱟᱹ ᱴᱩᱰᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱝᱜᱽᱞᱤᱥ ᱠᱤᱵᱚᱨᱰ ᱛᱮ ᱥᱮᱢᱤᱠᱚᱞᱚᱱ (semicolon) ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱟᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 16:00, 2 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ Ramjit Tudu ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱟᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱾ Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 07:26, 3 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱟᱹᱨᱩ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ! ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱥᱟᱺᱦᱤᱡ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱟᱹᱨᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱟᱹᱨᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱮᱞᱵᱤᱰᱟᱹᱣ (Preview) ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱠᱮᱫ ᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱹᱹᱹᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱹᱹᱹᱹ --Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 17:13, 9 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

-@Ramjit Tudu ᱟ.ᱰᱤ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ..R Ashwani Banjan Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 01:56, 10 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

Ramjit Tudu ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱠᱥᱟ ᱢᱚᱡᱽᱜᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱠᱥᱟ ᱣᱤᱠᱤ ᱨᱮ ᱟᱯᱰᱮᱴ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ᱾ --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 05:35, 11 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
@Manik Soren: & @R Ashwani Banjan Murmu: ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱜᱮ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱱᱟᱶᱟ ᱨᱩᱯᱛᱤᱧ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣᱟ ᱾ Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 06:16, 11 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱧᱮᱞ ᱵᱤᱰᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱤᱱ ᱢᱮ

add social link[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱢᱮ: F icon.svg ᱯᱷᱮᱥᱵᱩᱠ, Twitter icon.svg ᱴᱩᱭᱴᱚᱨ ᱟᱨ Instagram simple icon.svg ᱤᱱᱥᱴᱟᱜᱨᱟᱢ

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱡᱚᱱᱚᱲ ( social link i.e. fb, insta,twitter) ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱱᱚᱛ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ Support/oppose ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱿ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱿ --Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 08:12, 28 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

  1. Support - ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ᱾ --Manik Soren (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 11:42, 4 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
  2. Support - ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾ Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 07:28, 14 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2018 (UTC)
  3. support -ᱟ.ᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ-ᱟ ᱾Shibu Murmu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 12:51, 14 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱥᱟᱢᱮᱞᱟᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ (Editathon) ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱛᱮ[ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱨᱮ ᱮᱥᱤᱭᱳ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱥᱟᱯᱟᱲᱟᱣ ᱒᱐᱑᱘ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱟᱢᱮᱞᱟᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱵᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜ-ᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟ ? Fagu Baskey (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 12:36, 8 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)

ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 12:10, 9 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2018 (UTC)