ᱫᱤᱣᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱫᱤᱣᱞᱟ
ᱡᱩᱞᱟᱠᱟᱱ ߖߎ߬ߟߊ߬ߞߊ߲
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱵᱩᱨᱠᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱥᱳ, ᱟᱭᱵᱷᱚᱨᱤ ᱠᱳᱥᱴ, ᱢᱟᱞᱤ
ᱡᱟᱹᱛᱫᱤᱣᱞᱟ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱖,᱘᱕᱒,᱖᱒᱐ (᱒᱐᱑᱙)[᱑]
᱑ ᱠᱳᱴᱤ (ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ)
ᱢᱟᱱᱰᱮ
 • ᱯᱟᱪᱮᱭᱟᱭ ᱢᱟᱱᱰᱮ
  • ...
   • ᱢᱟᱱᱰᱤᱝ
    • ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱱᱰᱤᱝ
     • ᱵᱟᱢᱵᱟᱨᱟ–ᱫᱤᱣᱞᱟ
      • ᱫᱤᱣᱞᱟ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱱᱠᱳ, ᱠᱟᱛᱤᱱ, ᱟᱨᱚᱵᱤᱠ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-2dyu
ISO 639-3dyu
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽdyul1238[᱒]
ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱣᱞᱟ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱭᱣᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱳᱥᱤ ᱟᱨ ᱫᱤᱣᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱮᱫᱟ᱾

ᱫᱤᱣᱞᱟ (ᱥᱮ ᱡᱩᱞᱟ ᱡᱩᱞᱟᱠᱟᱱ ߖߎ߬ߟߊ߬ߞߊ߲) ᱫᱚ ᱵᱩᱨᱠᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱥᱳ, ᱟᱭᱵᱷᱚᱨᱤ ᱠᱳᱥᱴ ᱟᱨ ᱢᱟᱞᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱱᱰᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱞᱤᱱᱠᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱥᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫᱟ᱾ ᱫᱤᱣᱞᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱛᱤᱱ, ᱟᱨᱚᱵᱤᱠ ᱟᱨ ᱱᱠᱳ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱞᱟ᱾

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Labial Alveolar Palatal Velar Glottal
Nasal m n ɲ ŋ
Plosive voiceless p t c k
voiced b d ɟ ɡ
Fricative voiceless f s h
voiced v z
Rhotic r
Approximant l j w

ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Front Central Back
Close i u
Close-mid e o
Open-mid ɛ ɔ
Open a

ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱫᱚ /iː eː ɛː aː ɔː oː uː/ ᱛᱮ ᱡᱤᱞᱤᱝᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ /ĩ ẽ ɛ̃ ã ɔ̃ õ ũ/ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱩᱸ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱫᱤᱣᱞᱟ ᱪᱤᱠᱤ
A B C D E Ɛ F G H I J K L M N Ɲ Ŋ O Ɔ P R S T U V W Y Z
a b c d e ɛ f g h i j k l m n ɲ ŋ o ɔ p r s t u v w y z
ᱟᱲᱟᱝ
a b c d e ɛ f g h i ɟ k l m n ɲ ŋ o ɔ p r s t u v w j z

ᱱᱠᱳ ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱠᱳ ᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱫᱤᱣᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱱᱰᱤᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱑᱙᱕᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱥᱳᱞᱳᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱫᱟ᱾ ᱱᱤᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱭᱩᱱᱤᱠᱳᱰ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱞ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ᱾

ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. "Jula". Ethnologue (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). Retrieved 2018-08-25.
 2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Dyula". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)