ᱪᱮᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱪᱮᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ
Česká republika
ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱩᱨ : "Pravda vítězí" (Czech)
"ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ"
ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱱᱮᱨᱮᱧ

ᱪᱮᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱞᱪᱟᱞ
Location of the  ᱪᱮᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ  (ᱰᱤᱯ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ)

– in Europe  (ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ & ᱰᱤᱯ ᱫᱷᱩᱱᱫ)
– in the European Union  (ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ)  –  [Legend]

ᱪᱮᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱞᱪᱟᱞ
ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ
(and largest city)
ᱪᱷᱟᱸᱪ:Coat of arms
50°05′N 14°28′E / 50.083°N 14.467°E / 50.083; 14.467
ᱨᱟᱡᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱪᱮᱠ[᱑]
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱ[᱒][᱓]
ᱡᱟᱹᱛ (᱒᱐᱑᱔[᱔])
ᱢᱤᱫ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱪᱮᱠᱥ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱟᱹᱨᱤ
 -  ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱢᱤᱞᱳᱥ ᱡᱮᱢᱟᱱ leader_title2 = ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ
ᱞᱮᱡᱤᱥᱞᱟᱪᱚᱨ ᱥᱚᱝᱥᱚᱫ
 -  ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱥᱮᱱᱮᱴ
 -  ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚᱨᱵᱟᱨ ᱪᱮᱢᱵᱟᱨ ᱚᱯᱷ ᱰᱮᱯᱩᱴᱤ
ᱵᱮᱱᱟᱣ
 -  Duchy of Bohemia ᱥᱤ. ᱘᱗᱐ 
 -  ᱵᱳᱦᱮᱢᱤᱭᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽ ᱑᱑᱙᱘ 
 -  ᱪᱮᱠᱳᱥᱞᱳᱵᱷᱟᱠᱤᱭᱟ ᱒᱘ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱑᱙᱑᱘ 
 -  ᱪᱮᱠ ᱥᱟᱶᱛᱟᱹᱨᱤ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱑ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱖᱙ 
 -  ᱪᱮᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱑ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱙᱓ 
 -  ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱤᱣᱨᱳᱯᱤᱭᱚ ᱤᱣᱱᱤᱭᱚᱱ ᱑ ᱢᱮ ᱒᱐᱐᱔ 
ᱮᱨᱤᱭᱟ
 -  ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱩᱴ ᱗᱘,᱘᱖᱖ km2 (᱑᱑᱖ ᱟᱱᱟᱜ)
᱓᱐,᱔᱕᱐  
 -  ᱫᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ (%)
ᱦᱚᱲᱮᱞ
 -  ᱥᱮᱯ ᱒᱐᱑᱒ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱑᱐,᱕᱑᱓,᱒᱐᱙[᱕] (᱘᱑ ᱟᱱᱟᱜ)
 -  ᱒᱐᱑᱑ census ᱑᱐,᱔᱓᱖,᱕᱖᱐[᱖] 
 -  ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱑᱓᱔/ᱠᱤᱹᱢᱤᱹ (᱘᱔ ᱟᱱᱟᱜ)
᱓᱔᱑/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱤᱹ
ᱡᱤ.ᱰᱤ.ᱯᱤ (ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱹᱨᱤ) ᱒᱐᱑᱔ ᱯᱟᱭᱛᱟᱨ
 -  ᱡᱚᱛᱚᱨᱮ $᱒᱙᱕.᱕᱙᱑ ᱵᱤᱞᱤᱭᱚᱱ[᱗] 
 -  ᱦᱚᱲ ᱯᱤᱪᱷᱤ $᱒᱘,᱐᱘᱖[᱗] 
ᱡᱤ.ᱰᱤ.ᱯᱤ (ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱦᱟᱠᱟᱱᱟ) ᱒᱐᱑᱔ ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱚᱝ
 -  ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱩᱴ $᱑᱙᱘.᱕᱓᱗ ᱵᱤᱞᱤᱭᱚᱱ[᱗] 
 -  ᱦᱚᱲ ᱯᱤᱪᱷᱤ $᱑᱘,᱘᱔᱖[᱗] 
ᱡᱤᱱᱤ (᱒᱐᱑᱒) ᱒᱔.᱙ 
ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱩᱱᱩᱫᱩᱜ (᱒᱐᱑᱓) ᱐.᱘᱗᱓ (᱒᱘ ᱟᱱᱟᱜ)
ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱪᱮᱠ ᱠᱳᱨᱩᱱᱟ (ᱥᱤᱡᱮᱴᱠᱮ)
ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱤᱤᱴᱤ (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+᱑)
 -  ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ (ᱰᱤᱹᱮᱥᱹᱴᱤ) ᱥᱤᱤᱮᱥᱴᱤ (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+᱒)
ᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱢᱮ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱥᱮᱫ
ᱤᱱᱴᱚᱨᱱᱮᱴ ᱴᱤᱹᱮᱞᱹᱰᱤᱹ .ᱥᱤᱡᱮᱴ
ᱯᱷᱚᱱ ᱠᱳᱰ +᱔᱒᱐

ᱪᱮᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ (ᱪᱮᱠ : Česká republika ᱪᱮᱥᱠᱟ ᱨᱤᱯᱩᱵᱽᱞᱤᱠᱟ) ᱛᱟᱞᱟ ᱤᱣᱨᱳᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱮᱥᱮᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱮᱫ ᱚᱥᱴᱨᱤᱭᱟ, ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱᱤ, ᱮᱛᱚᱢᱼᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱯᱳᱞᱮᱱᱰ ᱟᱨ ᱠᱚᱧᱮᱼᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱥᱞᱳᱵᱷᱟᱠᱤᱭᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱗᱘,᱘᱖᱖ ᱪᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱠᱤᱢᱤ (᱓᱐,᱔᱕᱐ sq ᱢᱟᱭᱤᱞ) ᱛᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱚᱶᱟ ᱪᱮᱠ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱜᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱠ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱜᱽ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱨᱚᱱᱳ, ᱳᱥᱛᱨᱟᱵᱷᱟ, ᱳᱞᱳᱢᱳᱠ ᱟᱨ ᱯᱞᱮᱡᱮᱭᱤᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱛᱱᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱰᱮᱢᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
ᱥᱟᱫᱷᱟᱬᱚᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ
 • "Czech Republic". The World Factbook. Central Intelligence Agency.
 • Czech Republic information from the United States Department of State.
 • Portals to the World from the United States Library of Congress.
 • Czech Republic at UCB Libraries GovPubs.
 • ᱪᱮᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ at Curlie
 • Czech Republic profile from the BBC News
 • Wikimedia Atlas of the Czech Republic
 • Geographic data related to ᱪᱮᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ at OpenStreetMap
 • Key Development Forecasts for the Czech Republic from International Futures
ᱰᱚᱜᱚᱨ
ᱮᱞᱠᱷᱟ
ᱵᱮᱯᱟᱨ
ᱫᱟᱨᱟᱱ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. "Czech language". Czech Republic – Official website. Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. Archived from the original on 6 November 2011. Retrieved 14 November 2011. {{cite web}}: Unknown parameter |অকার্যকর-ইউআরএল= ignored (help)
 2. Citizens belonging to minorities, which traditionally and on long-term basis live within the territory of the Czech Republic, enjoy the right to use their language in communication with authorities and in front of the courts of law (for the list of recognized minorities see National Minorities Policy of the Government of the Czech Republic, Belorussian and Vietnamese since 4 July 2013, see Česko má nové oficiální národnostní menšiny. Vietnamce a Bělorusy). The article 25 of the Czech Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms ensures right of the national and ethnic minorities for education and communication with authorities in their own language. Act No. 500/2004 Coll. (The Administrative Rule) in its paragraph 16 (4) (Procedural Language) ensures, that a citizen of the Czech Republic, who belongs to a national or an ethnic minority, which traditionally and on long-term basis lives within the territory of the Czech Republic, have right to address an administrative agency and proceed before it in the language of the minority. In the case that the administrative agency doesn't have an employee with knowledge of the language, the agency is bound to obtain a translator at the agency's own expense. According to Act No. 273/2001 (About The Rights of Members of Minorities) paragraph 9 (The right to use language of a national minority in dealing with authorities and in front of the courts of law) the same applies for the members of national minorities also in front of the courts of law.
 3. Slovak language may be considered an official language in the Czech Republic under certain circumstances, which is defined by several laws – e.g. law 500/2004, 337/1992. Source: http://portal.gov.cz. Cited: "Například Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) stanovuje: "V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském ..." (§16, odstavec 1). Zákon o správě daní a poplatků (337/1992 Sb.) "Úřední jazyk: Před správcem daně se jedná v jazyce českém nebo slovenském. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině nebo slovenštině ..." (§ 3, odstavec 1). http://portal.gov.cz
 4. "Czech Republic Population 2014". World Population Review. {{cite web}}: Unknown parameter |সংগ্রহের-তারিখ= ignored (help)
 5. "Population". Czech Statistical Office. 19 October 2012. Archived from the original on 31 March 2014. Retrieved 6 September 2020. {{cite web}}: Unknown parameter |অকার্যকর-ইউআরএল= ignored (help); Unknown parameter |আর্কাইভের-ইউআরএল= ignored (help); Unknown parameter |আর্কাইভের-তারিখ= ignored (help); Unknown parameter |সংগ্রহের-তারিখ= ignored (help)
 6. Census of Population and Housing 2011: Basic final results Archived ᱒᱐᱑᱓-᱐᱑-᱑᱖ at the Wayback Machine.. Czech Statistical Office Archived ᱒᱐᱑᱑-᱐᱑-᱒᱙ at the Wayback Machine.. Retrieved on 19 December 2012.
 7. ᱗.᱐ ᱗.᱑ ᱗.᱒ ᱗.᱓ "Czech Republic". International Monetary Fund. {{cite web}}: Unknown parameter |সংগ্রহের-তারিখ= ignored (help)